درود، خوش آمدید. من عقیل پاداش هستم.

به نظر من، بهترین شغل آموزش دادن هر آنچه که بلدیم به دیگران است. پس در لرن تیچ، در کنار هم یاد میگیریم که چگونه یاد بگیریم و یاد بدهیم.

learnteach - teamwork